અગત્યના સંપર્ક નંબરોક્રમ નંબર કચેરીનું નામ ટેલીફોન નંબર
૦૧ મામલતદાર કચેરી, સાણંદ ૦૨૭૧૭-૨૨૨૨૩૭
૦૨ તાલુકા પંચાયત કચેરી, સાણંદ ૦૨૭૧૭-૨૨૨૦૩૧
૦૩ પોલીસ સ્ટેશન, સાણંદ ૦૨૭૧૭-૨૨૨૩૩૩
૦૪ ટ્રેઝરી ઓફીસ, સાણંદ ૦૨૭૧૭-૨૨૨૦૯૧
૦૫ પોસ્ટર ઓફીસ, સાણંદ ૦૨૭૧૭-૨૨૨૨૧૨
૦૬ ગુજરાત વિઘ્યુત બોર્ડ, સાણંદ ૦૨૭૧૭-૨૨૨૦૮૭, ૦૨૭૧૭-૨૨૨૦૮૧
૦૭ એલ.આઈ.સી. ઓફીસ, સાણંદ ૦૨૭૧૭-૨૨૨૧૪૭
૦૮ એસ.ટી. બસ સ્ટેન્ડ, સાણંદ ૦૨૭૧૭-૨૨૨૦૪૯, ૦૨૭૧૭-૨૨૨૧૪૫
૦૯ આરામ ગૃહ, સાણંદ ૦૨૭૧૭-૨૨૨૧૦૦
૧૦ જયુડીશીયલ મેજીસ્ટ્રેટ ઓફીસ, સાણંદ ૦૨૭૧૭-૨૨૨૧૧૧
૧૧ ટેલીફોન ઓફીસ, સાણંદ ૦૨૭૧૭-૨૨૨૦૩૦, ૦૨૭૧૭-૨૨૨૪૦૦, ૦૨૭૧૭-૨૨૨૪૨૫
૧૨ અમદાવાદ ડીસ્ટ્રીકટ બેંક, સાણંદ ૦૨૭૧૭-૨૨૨૩૮૧
૧૩ દેના બેંક, સાણંદ ૦૨૭૧૭-૨૨૨૧૯૩
૧૪ કાલુપુર કોમર્સિયલ બેંક, સાણંદ ૦૨૭૧૭-૨૨૨૨૪૭
૧૫ સ્ટેટ બેંક, સાણંદ ૦૨૭૧૭-૨૨૨૦૫૪
૧૬ સ્ટેટ બેંક ઓફ સૌરાષ્ટ્ર, સાણંદ ૦૨૭૧૭-૨૨૨૫૪૩
નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
Total Visitor : 47
All rights reserved @ Sanand Nagarpalika

સંપર્ક:- સાણંદ નગરપાલિકા, સાણંદ
(O).02717-  E-Mail : np_sanand@yahoo.co.in                                                                                                           Remote Support