સાણંદ નગરપાલિકા ના કર્મચારીશ્રીઓ ની માહિતી


નામ :- કુ.શ્રી બિજલબેન સોલંકી
હોદ્ધો:- મુખ્ય અધિકારી
ફોન નંબર:-
નામ:-શ્રી રાજેશ.એસ.પટેલ
હોદ્ધો:- શોપ ઇન્સપેક્ટર
ફોન નંબર:-૯૯૨૫૨૨૯૨૦૪
નામ:- શ્રી ભાષ્યંરત ટી. ઠક્કર
હોદ્ધો:- એન્જીનીયર
ફોન નંબર:-૯૯૨૫૨૨૯૨૦૫
નામ:- શ્રી કમલેશ આર. વ્યાસ
હોદ્ધો:- ટેક્ષ ઈન્પેકટર
ફોન નંબર:-૯૯૭૯૩૯૮૮૯૧
નામ:- શ્રી જશવંત આર. વાધેલા
હોદ્ધો :-સેનેટરી ઈન્પેકટર
ફોન નંબર:-૯૯૯૮૯૮૧૭૧૯
નામ :- શ્રી હિતેષ કે. મહેતા
હોદ્ધો:- ટેક્ષ કલાર્ક
ફોન નંબર:-૯૪૨૯૨૧૦૦૨૫
નામ :- શ્રી વિજય એમ. જાદવ
હોદ્ધો:- જન્મ-મરણ કલાર્ક
ફોન નંબર:-૯૯૨૫૨૨૯૨૦૩
નામ :- શ્રી ભરત બી. વ્યાસ
હોદ્ધો :- મહેકમ કલાર્ક
ફોન નંબર:-૯૮૭૯૯૭૭૩૩૯
નામ :- શ્રી મહેન્દ્ગરસિહ ટી જાડેજા
હોદ્ધો :- કલાર્ક, સ્ટ્રીટ લાઈટ
ફોન નંબર:-૯૮૯૮૨૭૧૭૮૮
નામ :- શ્રી વિનોદભાઈ બી જાદવ
હોદ્ધો:- ઇનવર્ડ કલાર્ક
ફોન નંબર:-૯૬૦૧૯૭૩૨૩૧
નામ:- શ્રી નાથુભાઈ આર. ચૌહાણ
હોદ્ધો:- સ્ટ્રીટ લાઈટ વિભાગ
ફોન નંબર:-૯૮૯૮૭૫૪૦૮૧
નામ:- શ્રી અનિલભાઈ એમ. કંસારા
હોદ્ધો:- પટાવાળા
ફોન નંબર:-૯૭૨૫૫૦૮૪૨૮
નામ:- શ્રી મુકેશભાઈ સી. પટેલ
હોદ્ધો:- પટાવાળા
ફોન નંબર :-૯૯૯૮૭૦૪૧૪૮
નામ:- શ્રી નિકુલભાઈ એમ પટેલ
હોદ્ધો:- પટાવાળા
ફોન નંબર:-૯૭૨૬૪૩૭૦૧૦
નામ:- શ્રીમતી ખુશ્બુ વાય. ઠક્કર
હોદ્ધો :- એકાઉન્ટન્ટ
ફોન નંબર:-
નામ :- શ્રી રોહિતકુમાર એન પટેલ
હોદ્ધો:- એમ્બ્યુલન્સ ડ્રાઈવર
ફોન નંબર:-૯૯૨૫૪૮૨૭૦૦
નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
Total Visitor : 48
All rights reserved @ Sanand Nagarpalika

સંપર્ક:- સાણંદ નગરપાલિકા, સાણંદ
(O).02717-  E-Mail : np_sanand@yahoo.co.in                                                                                                           Remote Support