સાણંદ નગરપાલિકા ના ચુટાયેલ પ્રતિનિધિઓના ફોન નંબર ની માહિતી


નામ :- શ્રીમતિ રક્ષાબેન ગોવિંદભાઇ પરમાર
હોદ્ધો:- પ્રમુખશ્રી
ફોન નંબર:-૯૮૯૮૩૬૭૨૭૩
નામ:- શ્રી નટવરસિંહ વજુભા પરમાર
હોદ્ધો:- ઉપપ્રમુખશ્રી
ફોન નંબર:-૯૯૨૫૧૧૩૧૨૩
નામ :- શ્રી ધર્મેન્દ્ગભાઇ દશરથભાઇ પટેલ
હોદ્ધો:- કારોબારી ચેરમેનશ્રી
ફોન નંબર:-૯૯૭૪૭૪૯૩૪૪
નામ:- શ્રીમતિ શોભનાબેન રાજેશભાઇ પારેખ
હોદ્ધો :-સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-
નામ :- શ્રીમતિ પ્રવિણાબેન મનુભાઇ ચૌહાણ
હોદ્ધો :-સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૮૯૮૦૧૭૧૭૦૧
નામ :- શ્રી બકુલભાઇ ભાનુભાઇ મકવાણા
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૮૧૫૫૯૦૦૩૧૪
નામ :- શ્રી ધ્રુમીન અભયકુમાર દોશી
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૯૮૨૫૧૨૬૨૭૨
નામ :- શ્રીમતિ વિમળાબેન જશવંતભાઇ વાધેલા
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૯૯૯૮૯૮૧૭૧૯
નામ :- નેહલ કેયુરકુમાર શાહ
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૯૪૨૮૯૧૨૦૯૧
નામ :- શ્રી મનહરભાઇ સોમાભાઇ રાણા
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૯૯૭૪૮૬૯૬૬૦
નામ :- શ્રીમતિ સવિતાબેન બાબુલાલ વાણિયા
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૯૪૨૬૫૮૭૩૮૩
નામ :- શ્રીમતિ જોસ્નાબેન પ્રવિણભાઇ ઠાકોર
હોદ્ધો :-સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૮૯૮૦૨૫૦૪૦૮
નામ :- શ્રી જયેશકુમાર ભીખાભાઇ પટેલ
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૯૯૯૮૦૨૫૩૬૬
નામ :- શ્રીમતિ દક્ષાબા હર્ષદસિંહ ઝાલા
હોદ્ધો :-સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૯૮૨૫૨૬૨૨૫૭
નામ :- શ્રી રસીકભાઇ કાકુભાઇ ચુનારા
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૯૧૭૩૩૪૭૯૬૨
નામ :- શ્રી ઇન્દ્ગજીતસિંહ બળદેવસિંહ વાધેલા
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૯૯૭૪૩૦૨૧૨૧
નામ:- શ્રીમતિ નર્મદાબેન સુરેશભાઇ લકુમ
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૯૬૨૪૦૩૨૦૩૪
નામ :- શ્રીમતિ મધુબેન કાલીદાસ ચૌહાણ
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૯૧૭૩૩૮૮૦૬૪
નામ :- શ્રી ધર્મેશભાઇ ભાઇલાલભાઇ વાધેલા
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૯૮૯૮૫૫૪૦૦૧
નામ :- શ્રી ચંદ્ગકાંન્તલભાઇ નાગરભાઇ વાણિયા
હોદ્ધો:-સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૯૭૨૪૧૨૨૧૫૫
નામ :- શ્રીમતિ નયનાબેન હિમાંસુભાઇ ઉપાઘ્યાય
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૯૮૯૮૭૩૯૦૭૩
નામ :- શ્રીમતિ એકતાબેન નરેન્દ્ગસિંહ વાધેલા
હોદ્ધો:-સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૯૮૯૮૮૫૧૩૩૩
નામ :- શ્રી નિલકંઠસિંહ અનોપસિંહ વાધેલા
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૭૯૯૦૯૭૨૮૭૨
નામ :- શ્રી નિખીલ અનિલકુમાર પટેલ
હોદ્ધો:-સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૯૬૨૪૪૪૪૩૫૩
નામ :- શ્રીમતિ કપીલાબેન રમેશભાઇ ઠક્કર
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૯૮૯૮૬૨૫૨૧૫
નામ :- શ્રીમતિ રક્ષાબા કિરીટસિંહ સોલંકી
હોદ્ધો:-સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૯૯૨૫૪૩૨૨૫૫
નામ :- શ્રી વિરેન્દ્ગસિંહ ચનુભા ઝાલા
હોદ્ધો :- સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૯૦૯૯૩૩૭૩૩૭
નામ :- શ્રી પ્રઘ્યુમનસિંહ નટુભા વાધેલા
હોદ્ધો:-સભ્યશ્રી
ફોન નંબર:-૯૮૨૫૦૨૬૬૫૩
નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
Total Visitor : 51
All rights reserved @ Sanand Nagarpalika

સંપર્ક:- સાણંદ નગરપાલિકા, સાણંદ
(O).02717-  E-Mail : np_sanand@yahoo.co.in                                                                                                           Remote Support