-: પ્રોવિઝનલ આન્સર કી :-

સાણંદ નગરપાલિકા માટે AlILSG દ્વારા તારીખ 29-08-2021 ના રોજ લેવાયેલ પરીક્ષા ની પ્રોવિઝનલ આસંર કી નીચે મુજબ છે. આ બાબતે વાંધા સુચન હોય તો તારીખ 06-09-2021 સુધીમાં નગરપાલિકા કચેરી એ વાંધા ની સ્પષ્ટતા સહિત અરજી મોકલી આપવી.

Assistant Municipal Engineer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clerk Cum Computer Operator

નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
Total Visitor : 58
All rights reserved @ Sanand Nagarpalika

સંપર્ક:- સાણંદ નગરપાલિકા, સાણંદ
(O).02717-  E-Mail : np_sanand@yahoo.co.in                                                                                                           Remote Support