નગરપાલિકાની વિવિધ સમિતિઓના ચેરમેનશ્રીઓ ની માહિતી


ક્રમ નંબર નામ સમિતિ
01 શ્રી ધર્મેન્દ્ગકભાઇ ડી પટેલ ચેરમેનશ્રી, કારોબારી સમિતિ
02 શ્રી નિલકંઠસિંહ એ વાધેલા ચેરમેનશ્રી, બાંધકામ સમિતિ
03 શ્રી ધ્રુમિનભાઇ એ દોશી    ચેરમેનશ્રી, શિક્ષણ સમિતિ
04 શ્રીમતિ શોભનાબેન આર. પારેખ ચેરમેનશ્રી, આરોગ્ય સમિતિ
05 શ્રીમતી નેહલબેન કે. શાહ ચેરમેનશ્રી, સેનીટેશન સમિતિ
06 શ્રી વિરેન્દ્ગેસિંહ સી ઝાલા ચેરમેનશ્રી, ટાઉન પ્લાનિંગ સમિતિ
07 શ્રી જયેશભાઇ બી. પટેલ ચેરમેનશ્રી, કલ્ચર સમિતિ
08 શ્રીમતિ એકતાબા એન વાધેલા ચેરમેનશ્રી, વોટર વર્કસ સમિતિ
09 શ્રી રસિકભાઇ કે ચુનારા ચેરમેનશ્રી, સ્ટ્રીટલાઇટ સમિતિ
10 શ્રીમતી પ્રવિણાબેન એમ. ચૌહાણ ચેરમેનશ્રી, મહેકમ સમિતિ
11 શ્રીમતી સવિતાબેન બાબુલાલ વાણિયા ચેરમેનશ્રી, સામાજીક ન્યાય સમિતિ
12 શ્રી નિખીલભાઇ એ પટેલ ચેરમેનશ્રી, ઇ-ગવર્નસ સમિતિ
13 શ્રીમતિ જયોત્સનાબેન પી ઠાકોર ચેરમેનશ્રી, સ્વર્ણિમ જયંતી મુખ્યમંત્રી, શહેરી વિકાસ યોજના સમિતિ
14 શ્રીમતિ નયનાબેન એચ. ઉપાઘ્યાય ચેરમેનશ્રી, મહિલા-બાળકલ્યાણ સમિતિ
15 શ્રીમતિ કપીલાબેન આર ઠક્કર ચેરમેનશ્રી, બાગ-બગીચા સમિતિ
નોંધઃ આ વેબસાઇટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરથી લીધેલ છે. પરંતુ શરતચુક કે અન્ય કારણસર કોઇ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભુલ હોય તો નગર સેવા સદન ના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઇટને કોઇ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.
Total Visitor : 174
All rights reserved @ Sanand Nagarpalika

સંપર્ક:- સાણંદ નગરપાલિકા, સાણંદ
(O).02717-  E-Mail : np_sanand@yahoo.co.in                                                                                                           Remote Support